dijous, 9 de juny de 2011

SENSE EFICIÈNCIA PASSIVA NO POT EXISTIR L’ACTIVA.

L’eficiència energètica a l’edificació és indispensable no només per reduir L’enorme malbaratament provocat per l’ús d'edificis, sinó també per racionalitzar els costos i recursos emprats en aquest sector, tant en inversió com utilització.
Gairebé sempre, i, tant en obra nova com sobretot en rehabilitació, les mesures per millorar l’estalvi energètic es centren en actuar sobre els equipaments de confort. S'incrementa el rendiment de les instal·lacions tèrmiques, es treballa en l’optimització de l’enllumenat i es renegocia la contractació de subministrament d'electricitat, entre d'altres. I és cert que totes elles, un cop valorades adequadament, ofereixen uns períodes de retorn de la inversió raonablement curts. Tanmateix, massa sovint, l’eficiència energètica passiva, aquella que ofereix el propi edifici i en particular les seves envolvents, son deixades de banda o limitades a petites mesures d'increment d’aïllament o millora d'alguns elements, com ara les fusteries.
Si bé és cert que els períodes de recuperació son més llargs, una envolvent ben dissenyada i eficaç és essencial per garantir que qualsevol altre mesura aplicada millorarà el comportament energètic de l’edifici.
Així, caldria tenir en compte alguns punts basics, però summament importants en el disseny d'una façana:
-L’aïllament tèrmic és molt més que aplicar un gruix determinat d’aïllament. Cal tractar cadascun deis ponts tèrmics, sobretot voladissos i estructures passants.
-Les proteccions solars exteriors són sempre més eficaces que molts envidraments d'altes prestacions, i a més permet utilitzar vidres més transparents i econòmics.
-El disseny de la façana ha de ser estudiat no només segons la orientació, sinó també en funció de l’ocupació i ús de l’edifici a cada moment i època de l’any.
-Cal optimitzar la relació entre forats i zones opaques, per arribar a la millor solució entre aportació de llum natural, pèrdues calorífiques i entrada de radiació solar. Per això cada façana ha de ser estudiada independentment. . '
-Cal estudiar la reflectivitat del parament exterior y de la inèrcia tèrmica del conjunt. Molt sovint, massa absorció solar reescalfen el parament durant bona part de l’any .
-Les solucions de doble pell cal simular-les informàticament. En ocasions, càlculs poc curosos motiven efectes indesitjats, com la necessitat d'utilitzar refrigeració a l’hivern.
En definitiva, sense una bona pell, l’edifici mai funcionarà correctament passivament, ocasionant que tampoc ho faci de manera activa.

Carles Moreno Escofet
Enginyer Industrial
Col. núm 10.336

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada